Algemene Voorwaarden

Home/Over/Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Westmedia Productions VOF

(hierna: ‘Algemene Voorwaarden’)

1. Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen Westmedia en opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.

1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2.   Offertes

2.1. Alle offertes van Westmedia zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Westmedia worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Westmedia enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.  Totstandkoming overeenkomst en wijziging overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Westmedia per e- mail of fax heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien Westmedia. het mondelinge akkoord van Opdrachtgever per e-mail of per fax heeft bevestigd.

3.2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Westmedia met de uitvoering van de overeenkomst is  begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Westmedia redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

3.3. Ingeval een offerte bestaat uit meerdere onderdelen, is Westmedia niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.

3.4. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht wenst neer te leggen bij een ander, zal zij hierover vooraf overleg hebben met Westmedia.

4.   Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

4.1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij specifiek in de offerte c.q. factuur opgenomen. Indien de opdrachtgever verzoekt om gebruik te maken van de printprijsregeling, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om aan alle voorwaarden te voldoen en worden eventuele kosten die voortvloeien uit het onjuist toepassen van de printprijsregeling verhaald op de oprachtgever.

4.2. Westmedia heeft recht om prijsstijgingen aan Opdrachtgever door te berekenen.

4.3.  Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.4. Westmedia factureert bij opdrachten boven 10.000 euro of langer duren dan 1 maand, eenmaal direct na totstandkoming van de overeenkomst 40% (veertig procent) en het resterende deel na uitvoering daarvan, tenzij anders is overeengekomen. Het staat Westmedia vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.

4.5. Voorts is Westmedia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat Westmedia. Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. In geval van ontbinding is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.6. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Westmedia gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

4.7. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door Westmedia gegeven redelijke termijn, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen.

4.8. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij  enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

4.9. Indien Opdrachtgever een overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle vorderingen van Westmedia op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

5. Uitvoering overeenkomst

5.1. Tenzij anders overeengekomen, staat het Westmedia vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen.

5.2. De toetsing van het door Westmedia ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.3. Voorts kan Westmedia de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, onverminderd het recht van Westmedia op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

5.4. Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Westmedia mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.

6.   Leveringstermijnen

6.1. Ingeval van overschrijding van een leveringstermijn, is Westmedia generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

6.2. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Westmedia het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

7.   Wijziging in de overeenkomst en meerwerk

7.1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Westmedia met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Westmedia redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.

7.2. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 8.   Materialen

8.1. De door of namens Westmedia geleverde materialen blijven te allen tijde eigendom van Westmedia, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Westmedia ter beschikking hebben gesteld.

8.2. Opdrachtgever zal de door of namens Westmedia ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en direct na afloop van het gemaakte gebruik dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren.

8.3. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen van) het door Westmedia geleverde materiaal, is Opdrachtgever gehouden de volledige daaruit voortvloeiende schade aan Westmedia te vergoeden.

8.4. Westmedia zal de door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en, voor zover hetgeen digitale bestanden betreft, na afloop van het gemaakte gebruik op verzoek van Opdrachtgever dit materiaal retourneren.

8.5. Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.   Intellectuele Eigendomsrechten en gebruiksrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Westmedia dan wel op de door haar ingeschakelde derde(n), berusten bij Westmedia respectievelijk deze derde(n).

9.2. Opdrachtgever verkrijgt op het door Westmedia geleverde materiaal uitsluitend dat gebruik dat schriftelijk is overeengekomen.

9.3. Indien Westmedia toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Westmedia.

9.4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Westmedia geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

9.5. Het staat Westmedia vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. Westmedia en de derden wiens materialen Westmedia heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

9.6. Indien Opdrachtgever dan wel de derde(n) ten behoeve van wie Westmedia het materiaal heeft geleverd, het door Westmedia geleverde materiaal gebruiken op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd!.

9.7. Indien Westmedia ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht, zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door Westmedia wordt uitgevoerd.

9.8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westmedia, zal Opdrachtgever de door Westmedia geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, pay offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.

9.9. Het staat Westmedia vrij om de gepresenteerde maar in het kader van die presentatie niet-gekozen alternatieve ideeën/concepten en ideeën/concepten van een niet gewonnen pitch, te gebruiken ten behoeve van andere opdrachtgevers.

9.10. Bij (nominaties voor) prijzen en andere publicitaire activiteiten met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden van Westmedia, zal Opdrachtgever Westmedia alsvolgt (laten) vermelden: ‘Productie: Westmedia’.

10.   Reclames en klachten

10.1. Reclames omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Westmedia, moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Westmedia worden ingediend. Met betrekking tot de facturen, wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

10.2. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

10.3. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Westmedia beslissend.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. De totale aansprakelijkheid van Westmedia voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Westmedia heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Westmedia is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend  verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een  onrechtmatige daad van Westmedia.

11.2. Aansprakelijkheid van Westmedia voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade, wordt onder meer begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Westmedia geleverde materialen.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Westmedia tegen aanspraken van derden.

11.4. Westmedia is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan door Opdrachtgever aan Westmedia verstrekte materialen.

— Westmedia Productions VOF / 2013